top of page

Polityka Prywatności


Kto jest administratorem Państwa danych?

Administratorem danych osobowych jest Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mirdada (zwane dalej: Chata Mirdada), ul. Świerkowa 27, 58-340 Sierpnica, telefon: 786959181, e-mail: chatamirdada@hotmail.com

 

Jak mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych?

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych, mogą się Państwo kontaktować z panią Anna Kandziora poprzez e-mail:  chatamirdada@hotmail.com 

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?

Poniżej przedstawiamy wszystkie cele dla których mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, odpowiadające im podstawy prawne pozwalające Chata Mirdada, przetwarzać te dane oraz okresy przez jakie poszczególne dane będą przetwarzane.

Pozyskanie i obsługa Państwa, jako klientów i członków naszej witryny, oraz kontaktowanie się z Państwem, w tym umawianie wizyt czy usług.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wyrażenia sprzeciwu. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest pozyskiwanie klientów. Jeśli nie przekazali nam Państwo swoich danych, wówczas Państwa dane pochodzą z zewnętrznych baz danych pozyskanych od podmiotów marketingowych.

 

Podejmowanie działań marketingowych, tzn. utrzymywanie kontaktu z Państwem oraz oferowanie spersonalizowanych usług i wyrobów wytworzonych przez Chata Mirdada.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące outsourcing telemarketingu oraz świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, podmioty świadczące usługi pocztowe. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody.

Sprzedaż usług i wyrobów Chata Mirdada

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane oraz podmioty współpracujące z Chata Mirdada w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Chata Mirdada. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody będącej podstawą prawną przetwarzania danych.

 

Wypożyczanie sprzętu Chata Mirdada

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz do czasu wygaśnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

 

Rejestrowanie rozmów telefonicznych i korespondencji.

Kategoriami odbiorców, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe, są podmioty świadczące usługi rejestrowania rozmów oraz podmioty świadczące outsourcing telemarketingu. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy, do czasu wycofania zgody lub do czasu rozstrzygnięcia potencjalnych roszczeń. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody wyrażanej podczas rozmowy oraz rozumianej jako kontynuowanie rozmowy, na początku której informujemy o fakcie nagrywania.

Jakie prawa Państwu przysługują?

Posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych. Przysługuje Państwu również prawo do żądania usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Mogą Państwo również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ze wskazanych praw mogą Państwo korzystać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celach wymienionych powyżej, podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do zrealizowania danego celu. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe, np. zamówienie noclegu, niedostępne będą niektóre funkcje witryny Chata Mirdada lub niemożliwe będzie zawarcie umowy wypożyczenia sprzętu.

Jak wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania?

W celu skorzystania z przysługującego Państwu prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres chatamirdada@hotmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mirdada, ul. Świerkowa 27, 58-340 Sierpnica.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą wyrażoną zgodę w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać oświadczenie pocztą elektroniczną na adres chatamirdada@hotmail.com lub pocztą tradycyjną na adres: Gospodarstwo Agroturystyczne Chata Mirdada, ul. Świerkowa 27, 58-340 Sierpnica. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w każdej chwili, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez Chata Mirdada jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać Państwa dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom i podmiotom, z którymi Chata Mirdada współpracuje („Partnerzy Chata Mirdada”), by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych. Dane udostępnimy tylko tym Partnerom Chata Mirdada, na których Państwo się zgodzą. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Nie będziemy natomiast przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa.

bottom of page